Giới từ trong tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về giới từ và các vấn đề liên quan tới giới từ trong tiếng Anh như: phân loại giới từ, cách sử dụng giới từ, vị trí của giới từ trong tiếng Anh. Bài viết dưới đây, ngoại ngữ Tinh Hoa sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về giới từ trong tiếng Anh. Bài học này thực sự rất cần thiết đối để sử dụng giới từ đúng và chính xác, bạn hãy ghi nhớ nhé!

Định nghĩa Giới từ trong tiếng Anh

Giới từ (Preposition) là từ loại chỉ sự liên quan giữa các từ loại trong cụm từ, trong câu. Những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ (Object), Verb + ing, Cụm danh từ …

Ví dụ:

I am walking on the street.

He wakes up at 6 o’clock.

Phân loại

Dựa vào chức năng của giới từ ta chia ra thành những loại giới từ sau:

  • Giới từ chỉ nơi chốn: in, at, on, behind, before, near, between…
  • Giới từ chỉ thời gian: at, on, in,…
  • Giới từ chỉ chuyển động: along, across, about, into…
  • Giới từ chỉ thể cách: without, with…
  • Giới từ chỉ mục đích: to, in order to, for…
  • Giới từ chỉ nguyên nhân: thanks to, through, because of…
  • Giới từ chỉ phương tiện: by, through, with…

Vị trí của Giới từ

Sau TO BE, trước danh từ:

The pen is on the table (Cái bút ở trên bàn)

I will study in England for 3 years (Tôi sẽ học ở Anh trong 3 năm)

Sau động từ: Có thể liền sau động từ, có thể bị 1 từ khác chen giữa động từ và giới từ

I live in Vinh City (Tôi sống ở thành phố Vinh)

Take off your shoes! (Cởi giày của bạn ra!)

Sau tính từ:

I’m not worried about it (Tôi không lo lắng về việc đó)

She is not angry with you (Cô ấy không giận bạn)

Một số sai lầm thường gặp khi sử dụng Giới từ trong tiếng Anh

Rất nhiều người vẫn thường gặp những lỗi này khi sử dụng Giới từ. Ngoaingutinhhoa liệt kê ra để bạn tránh đi lên vết xe đổ đi trước nhé!

Suy luận từ cách dùng đã gặp trước đó khi sử dụng Giới từ

Bạn đã từng học : worry about – lo lắng về

Bài tập của bạn : disscuss … ( thảo luận về ) bạn dễ dàng suy ra từ câu trên mà điền about vào, đáp án này là sai.

Không nhận ra là Giới thay đổi vì thấy cùng một danh từ

Một ví dụ thường gặp : in the morning

Nhưng với ví dụ : … a cold winter morning, nếu bạn chọn “in” là sai, đáp án đúng là “ on”

Bị tiếng Việt ảnh hưởng khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Bạn đã quen trong tiếng Việt: lịch sự với ai

Nếu sử dụng giới từ “with” trong tiếng Anh đi với “polite” (lịch sự ) liền là sai, bạn hãy dùng “to”

Khi học giới từ trong tiếng Anh, bạn hãy bỏ qua thói quen suy nghĩ từ tiếng Việt rồi suy ra, mà hãy ghi nhớ việc sử dụng của mỗi giới từ thật chuẩn.

Bài tập

I. Chọn MỘT trong HAI giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu.

1. Tell us something ________ your holiday. (about/ on)

2. I sometimes wonder ________ my old friend, where she is now and what she’s doing. (form/ about)

3. The glass is full _____ water. (of/ with)

4. They congratulated the speaker _____ his speech. (on/ with)

5. He seemed very bored ______ life. (of/ with)

6. I don’t get on very well ____ him. (to/ with)

II. Chọn MỘT trong BA giới từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu.

1. I won’t see you______ Friday. (till/ for/ in)

2. You must clean this table _____ ink spots. (out of/ of/ from)

3. He is just getting _______ his severe illness. (out of/ out/ over)

4. My house is just ______ the street. (on/ across/ beside)

5. My mother is a true friend ______me. (for/ to/ with)

6. Aren’t you glad that you went to the party with us_______all? (after/ in/ with)

 

Trả lời